................................................................ شماره تلفن : 02156586719 02156585547 09126543479 09122260683 پخش قطعات خودرو و نماینده رسمی عظام خواجوند .................................................................

امیر نیا

امیرنیا
L۹۰
۱بوش طبق لبه دار L90 – اميرنياامیرنیا
۲دسته موتور شاتوني L90 – اميرنياامیرنیا
۳ديسک ترمز L90 – اميرنياامیرنیا
۴سيبک زير اکسل L90 – اميرنياامیرنیا
۵سيبک طبق کامل چپ L90 – اميرنياامیرنیا
۶سيبک طبق کامل راست L90 – اميرنياامیرنیا
۷سيبک فرمان چپ L90 – اميرنياامیرنیا
۸سيبک فرمان راست L90 – اميرنياامیرنیا
۹سيبک مفصل L90 – اميرنياامیرنیا
۱۰لاستيک چاکدار L90 – اميرنياامیرنیا
پراید، تیبا و ریو
۱۱بوش اکسل پرايد – اميرنياامیرنیا
۱۲بوش طبق فلزي پرايد – اميرنياامیرنیا
۱۳بوش طبق لاستيکي پرايد – اميرنياامیرنیا
۱۴پلوس کامل پرايد ۲۰ ABS بلند راست – اميرنياامیرنیا
۱۵پلوس کامل پرايد ساده ۲۰ ABS کوتاه چپ – اميرنياامیرنیا
۱۶پلوس کامل پرايد ساده ۲۰ بلند راست – اميرنياامیرنیا
۱۷پلوس کامل پرايد ساده ۲۰ کوتاه چپ – اميرنياامیرنیا
۱۸توپي سر کمک پرايد – اميرنياامیرنیا
۱۹جعبه فرمان پرايد – اميرنياامیرنیا
۲۰دسته موتور شماره ۱پرايد – اميرنياامیرنیا
۲۱دسته موتور شماره ۲ پرايد – اميرنياامیرنیا
۲۲ديسک ترمز پرايد – اميرنياامیرنیا
۲۳ديسک ترمز تيبا – اميرنياامیرنیا
۲۴سرپلوس پرايد ۱۹ خار ABS – اميرنياامیرنیا
۲۵سرپلوس پرايد ۱۹ خار ساده – اميرنياامیرنیا
۲۶سرپلوس پرايد ۲۰ خار ABS – اميرنياامیرنیا
۲۷سرپلوس پرايد ۲۰ خار ساده – اميرنياامیرنیا
۲۸سرپلوس تيبا ABS – اميرنياامیرنیا
۲۹سه شاخ پلوس پرايد ۱۹ ساده – اميرنياامیرنیا
۳۰سه شاخ پلوس پرايد ۲۰ ساده – اميرنياامیرنیا
۳۱سيبک تعادل چپ (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۳۲سيبک تعادل راست (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۳۳سيبک فرمان (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۳۴سيبک فرمان پرايد – اميرنياامیرنیا
۳۵<spanسيبک مفصل (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۳۶سيبک مفصل پرايد – اميرنياامیرنیا
۳۷ضربه گير کمک عقب پرايد (نري و مادگي) – اميرنياامیرنیا
۳۸طبق پرايدبوش فلزي – اميرنياامیرنیا
۳۹طبق پرايدبوش لاستيکي – اميرنياامیرنیا
۴۰طبق چپ (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۴۱طبق راست (ريو / تيبا) – اميرنياامیرنیا
۴۲گردگير پلوس ساده پرايد / تيبا – اميرنياامیرنیا
۴۳گردگير کمک جلو پرايد – اميرنياامیرنیا
۴۴گردگير کمک عقب پرايد – اميرنياامیرنیا
۴۵لاستيک تعادل پرايد – اميرنياامیرنیا
۴۶لاستيک چاکدار پرايد – اميرنياامیرنیا
۴۷لاستيک منجيد اگزوز پرايد / پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۴۸مشعلي ۱۹ ABS (پرايد – تيبا) – اميرنياامیرنیا
۴۹مشعلي ۲۰ ABS (پرايد – تيبا) – اميرنياامیرنیا
۵۰مشعلي پرايد ۱۹ خار – اميرنياامیرنیا
۵۱مشعلي پرايد ۲۰ خار – اميرنياامیرنیا
۵۲کاسه چرخ ABS پرايد – اميرنياامیرنیا
۵۳کاسه چرخ جديد پرايد – اميرنياامیرنیا
۵۴کاسه چرخ قديم پرايد – اميرنياامیرنیا
پژو ۲۰۶
۵۵بوش طبق ساده و لبه دار پژو ۲۰۶ ست TU3 – اميرنياامیرنیا
۵۶دسته موتور دو سرپيچ پژو ۲۰۶ / زانتيا/ روغن دار – اميرنياامیرنیا
۵۷دسته موتور گرد فلزي پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۵۸دسته موتور گرد کائوچوئي پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۵۹دوشاخ رام پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۶۰سرپلوس ۲۰۶ – ۲۱ خار ABS – اميرنياامیرنیا
۶۱سرپلوس ۲۰۶ – ۲۱ خار ساده – اميرنياامیرنیا
۶۲سرپلوس ۲۰۶ – ۲۲ خار ABS – اميرنياامیرنیا
۶۳سرپلوس ۲۰۶ – ۲۲ خار TU5 – ABS – اميرنياامیرنیا
۶۴سرپلوس ۲۰۶ – ۲۲ خار ساده – اميرنياامیرنیا
۶۵سيبک تعادل پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۶۶سيبک فرمان چپ پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۶۷سيبک فرمان راست پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۶۸سيبک فرمان هيدروليک RD (آريسان) – اميرنياامیرنیا
۶۹سيبک مفصل پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۷۰سيبک مفصل پژو ۲۰۶ ماندو – اميرنياامیرنیا
۷۱طبق کامل چپ پژو ۲۰۶ تيپ ۵ (مثلثي) – اميرنياامیرنیا
۷۲طبق کامل راست پژو ۲۰۶ تيپ ۵ (مثلثي) – اميرنياامیرنیا
۷۳مشعلي ۲۲ خار بلند راست پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۷۴مشعلي ۲۲ خار کوتاه چپ پژو ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
۷۵ميل ماهک کوتاه ۲۰۶ – اميرنياامیرنیا
پژو ۴۰۵ و سمند
۷۶بوش جعبه فرمان پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۷۷بوش طبق جناقي پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۷۸بوش طبق لبه دار پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۷۹پلوس کامل ABS 405 بلند – ۲۴ راست – اميرنياامیرنیا
۸۰پلوس کامل ABS 405 بلند ۲۲ خار وسط راست – اميرنياامیرنیا
۸۱پلوس کامل ABS 405 کوتاه – ۲۴ چپ – اميرنياامیرنیا
۸۲پلوس کامل ABS 405 کوتاه ۲۲ خار وسط چپ – اميرنياامیرنیا
۸۳توپي سر کمک پژو ۴۰۵ دولبه – اميرنياامیرنیا
۸۴توپي سر کمک پژو ۴۰۵ ساده – اميرنياامیرنیا
۸۵توپي سر کمک سمند ملي (طرح ۲۰۶) – اميرنياامیرنیا
۸۶دسته موتور بيضي زير باطري پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۸۷دسته موتور دوسر پيچ پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۸۸دسته موتور گرد پژو ۴۰۵ فلزي – اميرنياامیرنیا
۸۹دسته موتور گرد پژو ۴۰۵ کائوچويي – اميرنياامیرنیا
۹۰دوشاخ رام پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۱ديسک ترمز ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۲سرپلوس ۲۲ خار ABS پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۳سرپلوس ۲۲ خار ABS پژو ۴۰۵ پايه بلند (خار وسط) – اميرنياامیرنیا
۹۴سرپلوس ۲۲ خار ساده پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۵سرپلوس ۲۴ خار ABS پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۶سرپلوس ۲۴ خار ساده پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۹۷سه شاخ پژو ۴۰۵ (۲۴ خار) – اميرنياامیرنیا
۹۸سه شاخ پلوس پژو ۴۰۵ (۲۲ خار) – اميرنياامیرنیا
۹۹سيبک تعادل سمند چپ – اميرنياامیرنیا
۱۰۰سيبک تعادل سمند راست – اميرنياامیرنیا
۱۰۱سيبک زير اکسل سمند / پارس / پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۲سيبک فرمان چپ ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۳سيبک فرمان راست ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۴سيبک مفصل (طرح ماندو) – اميرنياامیرنیا
۱۰۵سيبک مفصل پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۶ضربه گير دوطرفه دسته موتور U پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۷لاستيک موجگير پژو ۴۰۵ ناوداني – اميرنياامیرنیا
۱۰۸مشعلي پلوس ۲۲ خار چپ کوتاه پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۰۹مشعلي پلوس ۲۲ خار راست بلند پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۱۰مشعلي پلوس ۲۴ خار چپ کوتاه پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۱۱مشعلي پلوس ۲۴ خار راست بلند پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۱۲ميل ماهک کوتاه ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
۱۱۳ميل موجگير پژو ۴۰۵ – اميرنياامیرنیا
زانتیا
۱۱۴بوش طبق جناقي زانتيا چپ – اميرنياامیرنیا
۱۱۵بوش طبق جناقي زانتيا راست – اميرنياامیرنیا
۱۱۶بوش طيق لبه دار زانتيا – اميرنياامیرنیا
۱۱۷سيبک تعادل زانتيا – اميرنياامیرنیا
۱۱۸سيبک مفصل زانتيا – اميرنياامیرنیا